Trygghet på förskola

En trygg och säker miljö är förutsättningen för att vi ska kunna göra en bra pedagogisk verksamhet. Tryggheten måste vara grunden i allt vi gör.

Trygghet på förskolan

Hos oss på Sagoskeppets förskola:

—Är det skadeförebyggande arbetet en del i den dagliga verksamheten

—Är handlingsplaner och rutiner utarbetade och förankrade så att risksituationer och olyckor undanröjs

—Finns handlingsplaner och rutiner

—Görs barnskyddsronder minst en gång per termin

—Rapporteras alla tillbud och skador i vår datasystem- Händelserapporteringen

Vardagliga rutiner för att garantera tryggheten

—Daglig närvaro tas på alla barnen och alla kryssas av med en gång när de kommer.

Detta för att vi alltid ska veta vilka barn vi har på förskolan i händelse av brand, eller dylikt.

—Dörren till förskolan är låst –ringklocka används så att inte obehöriga kan komma in.

—Rutiner vid utevistelse - pedagogerna är där barnen är & lista används på barnnärvaron för att hålla koll på barnen.

—Rutiner vid innevistelse- pedagogerna är där barnen är.

—Vid utflykter tas alltid ryggsäck med innehållande telefonlista, mobiltelefon, förstahjälpen väska.