Lek, lust & lärande

 

Förskolan arbetar i språkutvecklande projekt som är övergripande för hela verksamheten.Projektet finns med barnen i vardagen och återspeglas i miljön på förskolan.

Leken är ett mycket viktigt verktyg i arbetet med lärandet. Leken är barnens verktyg att uppleva, bearbeta och förstå sin omvärld. I en stimulerande miljö, som ständigt är i förändring, ges barnen möjlighet att utveckla alla sina sinnen. I leken stärks barnens empati och sociala kompetens.

Leken är barnets arbete. Genom leken utvecklar barn sin fantasi och kreativitet, de bearbetar problem och löser konflikter. Leken sätter världen i ett sammanhang och gör händelser begripliga för barnet.

Leken möjliggör för barnen att utvecklas bl.a. känslomässigt, intellektuellt och socialt, dvs. prova, våga, forska, upptäcka, framför allt ha roligt.

Pedagogerna planerar verksamheten för sin barngrupp genom att fundera på vilka utmaningar och upplevelser de vill ge barnen.

”Leken är viktig för ett barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem.”

Lpfö –98, förskolans uppdrag