Ett språkutvecklande arbetssätt

Att arbeta i ett område där vi dagligen möter människor med olika bakgrund ställer krav på oss att vi måste kunna inta ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att vi måste kunna avstå från att se oss själva som norm. Vi ska möta alla människor som individer. Vi måste ha ett öppet och varmt förhållningssätt och en genuin vilja att förstå individen vi möter och skapa miljöer för att möjliggöra dessa möten. Vi måste vara nyfikna och öppna och lyssna på vad som sägs i samtalet med den vi möter, samtidigt som vi måstet visa dem den värld som är vår.

Grunderna för det språkutvecklande arbete vi ska bedriva står att finna i de olika styrdokument vi har att följa som grund för verksamheten:

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk- och identitetsutveckling. Förskolan skall bidra till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål ”

Ur Lpfö 98

Vårt förhållningssätt i mötet med barn har avgörande betydelse för hur de kommer att utvecklas som individer. Genom att använda oss av ett rikt och relevant språk ökar barnets språkliga kompetens.

Alla som möter föräldrar skall:

Ha som utgångspunkt att det är föräldrars behov och önskemål som avgör vilket språk man använder.Uppmuntra föräldrarna att prata sitt modersmål med barnet i alla situationer.Se föräldrarna som experter på sina barn. Fråga föräldrarna om det är något runt barnet som du inte förstår.Använd föräldrarna för att kunna ge alla språk utrymme i vår verksamhet. Det är särskilt viktigt att vi använder föräldrarna för att få tillgång till de språk som vi själva inte har representerade bland personalen. Lär dig några ord eller fraser, någon enkel sång eller ramsa på barnets språk,Berätta om hur vi på förskolan arbetar med olika språk, visa konkret hur vi lyfter upp barnens språk genom att till exempel skriva välkommen på deras språk i hallen. Berätta att vi har böcker på olika språk som de kan låna hem och läsa tillsammans med barnen.