Om Reggio Emilias pedagogiska filosofi

Så här tänker vi om Reggio Emilias pedagogiska filosofi som ligger som en grund för arbetet på Sagoskeppets förskola

En demokratisk arbetsplats:

En bärande idé i Reggio Emilia pedagogiken är att förskolan ska vara en mötesplats för gemensamt lärande, en demokratisk arbetsplats som värnar om värden som olikhet, lyssnande och delaktighet.

Pedagogen som medforskare:

Lärandet bygger på samspelet mellan barnen, miljön och pedagogerna. Det är upplevelserna och den egna nyfikenheten som utgör grunden för lärande. Därför måste pedagogen inte en medforskande ställning och ha lusten och viljan att ständigt lära nytt med barnen.

Pedagogen som medkonstruktör:

Pedagogerna är också medkonstruktörer i barnen lek och finns ständigt i barnens närhet för att prata med barnen, lyssna till barnen, analysera och dokumentera verksamheten och barnens utveckling

Pedagogen som medupptäckare:

Den vuxne ska vara där som ett stöd till barnet och en medupptäckare. En del i pedagogiken är att utveckla barnens alla uttrycksmöjligheter och barnens hundra språk. Lekmaterial som oftast inte är färdiga används mycket i pedagogiken., material som öppnar möjligheten att vrida och vända på sin fantasi.

Det kompetenta barnet:

Reggio Emilias pedagogiska arbetssätt är förankrat i en djup humanistisk livshållning som bygger på en tro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Varje barn är en kompetent individ med inneboende drivkraft, fantastiska egenskaper och stark skaparkraft. Att se varje barn, att inspirera till utforskande och att uppmuntra till skapande och utveckling av de egna uttryckssätten är därför målet med pedagogiken.

Lyssnandets pedagogik:

Reggio -Emilia kallas också lyssnandet pedagogik. I små grupper får barnen uppleva, fantisera, experimentera och skapa. På detta sätt vet vi att varje barn blir sedd och lyssnad på. Den pedagogiska verksamheten utgår från de olika intressen, erfarenheter, tankar och idéer som barnen på olika sätt ger uttryck för. Hos oss ligger barnets nyfikenhet, upptäckarglädje och lust att lära till grund för vår verksamhet